Organem nadzorującym Fundacji jest Rada Nadzorcza, która powołuje Zarząd Fundacji na 3-letnią kadencję.
Obecna kadencja Zarządu to okres 2017-2020.

Rada nadzorcza

Iwona Kozłowska

Przewodnicząca
iwona.kozlowska@procibus.org



Zarząd

Krystyna von Nathusius

Prezes
krystyna.vonnathusius@procibus.org



KRS 0000574566, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego